ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಚಿತ್ರಗಳು

Fiat Punto Pure
Rs. 4.53 ಲಕ್ಷ - 5.62 ಲಕ್ಷ*
ಈ ಕಾರಿನ ಮಾದರಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ
 • ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಬಣ್ಣಗಳು
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side view (left) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ rear view image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side mirror (body) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ door handle image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ front right view image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಎಸಿ controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ engine image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು badging image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ front air vents image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ glovebox (closed) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side ಎಸಿ control image
1/16
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side view (left) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ rear view image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side mirror (body) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ door handle image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ front right view image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಎಸಿ controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ engine image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು badging image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ front air vents image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ glovebox (closed) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side ಎಸಿ control image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side view (left) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ rear view image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side mirror (body) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ door handle image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ front right view image
1/9
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side view (left) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ rear view image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side mirror (body) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ door handle image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ front right view image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಎಸಿ controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ engine image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು badging image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ front air vents image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ glovebox (closed) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side ಎಸಿ control image
1/7
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಎಸಿ controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ engine image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು badging image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ front air vents image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ glovebox (closed) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side ಎಸಿ control image
 • ವಿಲಕ್ಷಣ ಕೆಂಪು
 • ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಕಪ್ಪು
 • ಬೊಸ್ಸಾ ನೋವಾ ವೈಟ್
1/3
ವಿಲಕ್ಷಣ ಕೆಂಪು

ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು

 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side view (left) image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ rear view image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ side mirror (body) image
ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ ಚಿತ್ರಗಳು
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಎಸಿ controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ engine image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು badging image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ front air vents image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ glovebox (closed) image
ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಚಿತ್ರಗಳು
Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

Compare Variants of ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌

 • ಡೀಸಲ್
 • ಪೆಟ್ರೋಲ್

ಫಿಯಟ್ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ looks ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

4.0/5
ಆಧಾರಿತ2 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
 • ಎಲ್ಲಾ (2)
 • Looks (1)
 • Interior (1)
 • Space (1)
 • Seat (1)
 • Experience (1)
 • Style (1)
 • Engine (1)
 • More ...
 • ಇತ್ತೀಚಿನ
 • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
 • for 1.2L FIRE

  Are you looking for your First Perfect Car.

  The proud fame and rigorous tried and tested positive reviews, of thousands of customers, has brought back the amazing Punto in a new form as Punto Pure. The petrol versi...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ rahul
  On: Jan 06, 2017 | 188 Views
 • ಎಲ್ಲಾ ಪಂಟೋ ಪಿಯೋರ್‌ looks ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

×
We need your ನಗರ to customize your experience