• ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ headlight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ taillight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ headlight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ taillight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ side mirror (body)
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ ವೀಲ್
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ headlight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ taillight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಇ ಪೇಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ left side image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಮುಂಭಾಗ left side image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 side view (left) image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಹಿಂಭಾಗ left view image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಮುಂಭಾಗ view image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಹಿಂಭಾಗ view image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ infotainment system main menu
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ instrument cluster
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ ಎಸಿ controls
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ gear shifter
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ wireless ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ pad
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ infotainment system main menu
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 dashboard image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 instrument cluster image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 infotainment stytem image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 door view of ಚಾಲಕ seat image
1/39
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ headlight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ taillight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ headlight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ taillight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ side mirror (body)
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ ವೀಲ್
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ headlight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ taillight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಇ ಪೇಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ left side image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಮುಂಭಾಗ left side image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 side view (left) image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಹಿಂಭಾಗ left view image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಮುಂಭಾಗ view image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಹಿಂಭಾಗ view image
 • Oemsite
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ infotainment system main menu
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ instrument cluster
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ ಎಸಿ controls
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ gear shifter
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ wireless ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ pad
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ infotainment system main menu
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 dashboard image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 instrument cluster image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 infotainment stytem image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 door view of ಚಾಲಕ seat image
ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ headlight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ taillight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ headlight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ taillight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ side mirror (body)
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ ವೀಲ್
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ headlight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ taillight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಇ ಪೇಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ left side image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಮುಂಭಾಗ left side image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 side view (left) image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಹಿಂಭಾಗ left view image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಮುಂಭಾಗ view image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಹಿಂಭಾಗ view image
1/21
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ headlight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ taillight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ headlight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ taillight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ side mirror (body)
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ ವೀಲ್
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ headlight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ taillight
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಇ ಪೇಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ left side image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಮುಂಭಾಗ left side image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 side view (left) image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಹಿಂಭಾಗ left view image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಮುಂಭಾಗ view image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಹಿಂಭಾಗ view image
 • Oemsite
ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ infotainment system main menu
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ instrument cluster
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ ಎಸಿ controls
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ gear shifter
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ wireless ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ pad
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ infotainment system main menu
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 dashboard image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 instrument cluster image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 infotainment stytem image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 door view of ಚಾಲಕ seat image
1/18
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ infotainment system main menu
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ instrument cluster
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ ಎಸಿ controls
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ gear shifter
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ ಟೈಪ್ wireless ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ pad
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ infotainment system main menu
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 dashboard image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 instrument cluster image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 infotainment stytem image
 • ಜಗ್ವಾರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್75 door view of ಚಾಲಕ seat image
ಜಗ್ವಾರ್ ಎಫ್-ಪೇಸ್

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕರಿಗಳು

ಜಗ್ವಾರ್ Cars Videos

ಜಗ್ವಾರ್ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

 • ಇತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ
×
We need your ನಗರ to customize your experience