• ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 side view (left)
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 rear left view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 front view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 headlight
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach-e front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ side view (left)
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ rear left view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ front view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ rear view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ front left side image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ side view (left) image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ rear left view image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ front view image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ rear view image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮೊಂಡೀಯೋ front left side image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಎಕೋಸೋಫ್ರೊಟ್‌ 2021 front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಯೆಸ್ಟ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 steering ವೀಲ್
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 steering controls
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 configuration selector knob
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 instrument cluster
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 infotainment system main menu
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ dashboard
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ steering ವೀಲ್
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ ambient lighting view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ instrument cluster
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ infotainment system main menu
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ dashboard image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ steering ವೀಲ್ image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ gear shifter image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ infotainment stytem image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ door controls image
1/33
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 side view (left)
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 rear left view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 front view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 headlight
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach-e front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ side view (left)
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ rear left view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ front view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ rear view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ front left side image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ side view (left) image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ rear left view image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ front view image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ rear view image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮೊಂಡೀಯೋ front left side image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಎಕೋಸೋಫ್ರೊಟ್‌ 2021 front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಯೆಸ್ಟ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 steering ವೀಲ್
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 steering controls
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 configuration selector knob
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 instrument cluster
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 infotainment system main menu
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ dashboard
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ steering ವೀಲ್
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ ambient lighting view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ instrument cluster
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ infotainment system main menu
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ dashboard image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ steering ವೀಲ್ image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ gear shifter image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ infotainment stytem image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ door controls image
ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 side view (left)
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 rear left view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 front view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 headlight
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach-e front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ side view (left)
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ rear left view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ front view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ rear view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ front left side image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ side view (left) image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ rear left view image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ front view image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ rear view image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮೊಂಡೀಯೋ front left side image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಎಕೋಸೋಫ್ರೊಟ್‌ 2021 front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಯೆಸ್ಟ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ front left side
1/18
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 side view (left)
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 rear left view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 front view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 headlight
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach-e front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ side view (left)
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ rear left view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ front view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ rear view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ front left side image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ side view (left) image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ rear left view image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ front view image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ rear view image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮೊಂಡೀಯೋ front left side image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಎಕೋಸೋಫ್ರೊಟ್‌ 2021 front left side
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಯೆಸ್ಟ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ front left side
ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 steering ವೀಲ್
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 steering controls
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 configuration selector knob
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 instrument cluster
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 infotainment system main menu
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ dashboard
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ steering ವೀಲ್
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ ambient lighting view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ instrument cluster
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ infotainment system main menu
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ dashboard image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ steering ವೀಲ್ image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ gear shifter image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ infotainment stytem image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ door controls image
1/15
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 steering ವೀಲ್
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 steering controls
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 configuration selector knob
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 instrument cluster
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ 2024 infotainment system main menu
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ dashboard
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ steering ವೀಲ್
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ ambient lighting view
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ instrument cluster
 • ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ mach ಇ infotainment system main menu
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ dashboard image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ steering ವೀಲ್ image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ gear shifter image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ infotainment stytem image
 • ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ door controls image
ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕರಿಗಳು

ಫೋರ್ಡ್ Cars Videos

 • 2021 Ford Figo Automatic: First Drive Review I 8 Things You Should Know!
  2021 Ford Figo Automatic: First Drive Review I 8 Things You Should Know!
  jul 29, 2021 | 574 Views
 • FORD FIGO FACELIFT 2012 REVIEW
  4:29
  FORD FIGO FACELIFT 2012 REVIEW
  jul 22, 2021 | 8341 Views
 • 2019 Ford Figo Facelift Review - 5 Things To Know | ZigWheels.com
  5:13
  2019 Ford Figo Facelift Review - 5 Things To Know | ZigWheels.com
  jul 22, 2021 | 111 Views
 • New 2019 Ford Figo Facelift Blu Review In Hindi | Blu bole to? | CarDekho.com
  7:56
  New 2019 Ford Figo Facelift Blu Review In Hindi | Blu bole to? | CarDekho.com
  jul 22, 2021 | 10872 Views
 • 2019 Ford Figo : An enthusiasts delight : PowerDrift
  5:59
  2019 Ford Figo : An enthusiasts delight : PowerDrift
  jul 22, 2021 | 13568 Views

ಫೋರ್ಡ್ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

 • ಇತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ

Upcoming ಫೋರ್ಡ್ Cars

×
We need your ನಗರ to customize your experience