• ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ರೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ side view (left)
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ front view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ top view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ grille
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ rear left view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ front view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ grille image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ rear left view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ headlight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ taillight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ side mirror (body)
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ rear left view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ front view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ rear view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke rear left view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke rear view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke headlight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke taillight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಾನೀ 2050 front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಲೀಫ್ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ rear left view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ compact ಎಸ್ಯುವಿ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ rear left view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ front view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ rear view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ grille image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ headlight image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ taillight image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ compact ಎಂಪಿವಿ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ನೋಟ್ ಇ ಪವಾರ್‌ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ dashboard
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ steering ವೀಲ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ignition/start-stop button
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ steering controls
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ configuration selector knob
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ dashboard image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ gear shifter image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ ಸೀಟುಗಳು (aerial view) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ rear view mirror/courtesy lamps image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ dashboard
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ steering ವೀಲ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ steering controls
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ configuration selector knob
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ instrument cluster
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ instrument cluster image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ parking camera display image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ ಎಸಿ controls image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ infotainment system main menu image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke dashboard
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke steering ವೀಲ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke steering controls
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke configuration selector knob
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke instrument cluster
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ dashboard image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ instrument cluster image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ gear shifter image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ seat belt image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ instrument cluster image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ infotainment stytem image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ engine image
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
1/90
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ side view (left)
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ front view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ top view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ grille
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ rear left view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ front view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ grille image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ rear left view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ headlight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ taillight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ side mirror (body)
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ rear left view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ front view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ rear view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke rear left view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke rear view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke headlight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke taillight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಾನೀ 2050 front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಲೀಫ್ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ rear left view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ compact ಎಸ್ಯುವಿ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ rear left view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ front view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ rear view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ grille image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ headlight image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ taillight image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ compact ಎಂಪಿವಿ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ನೋಟ್ ಇ ಪವಾರ್‌ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ dashboard
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ steering ವೀಲ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ignition/start-stop button
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ steering controls
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ configuration selector knob
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ dashboard image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ gear shifter image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ ಸೀಟುಗಳು (aerial view) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ rear view mirror/courtesy lamps image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ dashboard
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ steering ವೀಲ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ steering controls
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ configuration selector knob
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ instrument cluster
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ instrument cluster image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ parking camera display image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ ಎಸಿ controls image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ infotainment system main menu image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke dashboard
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke steering ವೀಲ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke steering controls
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke configuration selector knob
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke instrument cluster
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ dashboard image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ instrument cluster image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ gear shifter image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ seat belt image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ instrument cluster image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ infotainment stytem image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ engine image
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ side view (left)
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ front view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ top view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ grille
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ rear left view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ front view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ grille image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ rear left view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ headlight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ taillight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ side mirror (body)
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ rear left view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ front view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ rear view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke rear left view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke rear view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke headlight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke taillight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಾನೀ 2050 front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಲೀಫ್ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ rear left view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ compact ಎಸ್ಯುವಿ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ rear left view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ front view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ rear view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ grille image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ headlight image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ taillight image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ compact ಎಂಪಿವಿ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ನೋಟ್ ಇ ಪವಾರ್‌ front left side image
1/45
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ side view (left)
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ front view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ top view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ grille
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ rear left view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ front view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ grille image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ rear left view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ headlight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ taillight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ side mirror (body)
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ rear left view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ front view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ rear view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke rear left view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke rear view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke headlight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke taillight
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಾನೀ 2050 front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಲೀಫ್ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ rear left view
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಶ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ compact ಎಸ್ಯುವಿ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ rear left view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ front view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ rear view image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ front left side image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ side view (left) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ grille image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ headlight image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ taillight image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ compact ಎಂಪಿವಿ front left side
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ನೋಟ್ ಇ ಪವಾರ್‌ front left side image
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ dashboard
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ steering ವೀಲ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ignition/start-stop button
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ steering controls
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ configuration selector knob
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ dashboard image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ gear shifter image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ ಸೀಟುಗಳು (aerial view) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ rear view mirror/courtesy lamps image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ dashboard
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ steering ವೀಲ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ steering controls
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ configuration selector knob
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ instrument cluster
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ instrument cluster image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ parking camera display image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ ಎಸಿ controls image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ infotainment system main menu image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke dashboard
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke steering ವೀಲ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke steering controls
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke configuration selector knob
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke instrument cluster
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ dashboard image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ instrument cluster image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ gear shifter image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ seat belt image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ instrument cluster image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ infotainment stytem image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ engine image
1/35
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ dashboard
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ steering ವೀಲ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ignition/start-stop button
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ steering controls
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ configuration selector knob
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ dashboard image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ gear shifter image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ ಸೀಟುಗಳು (aerial view) image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ rear view mirror/courtesy lamps image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ dashboard
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ steering ವೀಲ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ steering controls
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ configuration selector knob
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಜ್-ಟ್ರೈಲ್ instrument cluster
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ instrument cluster image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ parking camera display image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ ಎಸಿ controls image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರ್ರಾ infotainment system main menu image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke dashboard
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke steering ವೀಲ್
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke steering controls
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke configuration selector knob
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ juke instrument cluster
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ dashboard image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ instrument cluster image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ gear shifter image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುರಾನೋ seat belt image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ steering ವೀಲ್ image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ instrument cluster image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ infotainment stytem image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು image
 • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಲ್ಫಿ engine image
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
1/10
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕರಿಗಳು

ನಿಸ್ಸಾನ್ Cars Videos

 • Nissan Magnite AMT First Drive Review: Convenience Made Affordable
  Nissan Magnite AMT First Drive Review: Convenience Made Affordable
  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 09, 2023 | 8333 Views
 • Best Compact SUV in India : PowerDrift
  Best Compact SUV in India : PowerDrift
  ಜೂನ್ 21, 2021 | 172302 Views
 • QuickNews Nissan Magnite
  QuickNews Nissan Magnite
  ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2021 | 16602 Views
 • ZigFF: 🚙 2021 Nissan Magnite Concept Revealed | Venue, Nexon, Sonet, XUV300 Rival
  ZigFF: 🚙 2021 Nissan Magnite Concept Revealed | Venue, Nexon, Sonet, XUV300 Rival
  ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2021 | 45753 Views
 • Nissan Magnite | Nissan’s Nearly There | PowerDrift
  Nissan Magnite | Nissan’s Nearly There | PowerDrift
  ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2021 | 27318 Views

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

 • ಇತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ

Upcoming ನಿಸ್ಸಾನ್ Cars

×
We need your ನಗರ to customize your experience