• ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ front fog lamp image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ಟೀಪೋ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ front fog lamp image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ side mirror (body) image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ side view (left) image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ rear left view image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ front view image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ grille
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ front fog lamp
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ headlight
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ taillight
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ rear left view image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ rear view image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ವಿಯಾಜಿಯೋ front left side
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ gear shifter image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ door view of driver seat image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸಿ controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ steering controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ parking camera display image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ gear shifter image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ infotainment stytem image
1/44
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ front fog lamp image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ಟೀಪೋ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ front fog lamp image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ side mirror (body) image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ side view (left) image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ rear left view image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ front view image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ grille
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ front fog lamp
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ headlight
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ taillight
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ rear left view image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ rear view image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ವಿಯಾಜಿಯೋ front left side
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ gear shifter image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ door view of driver seat image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸಿ controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ steering controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ parking camera display image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ gear shifter image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ infotainment stytem image
ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ front fog lamp image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ಟೀಪೋ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ front fog lamp image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ side mirror (body) image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ side view (left) image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ rear left view image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ front view image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ grille
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ front fog lamp
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ headlight
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ taillight
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ rear left view image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ rear view image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ವಿಯಾಜಿಯೋ front left side
1/26
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ front fog lamp image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ಟೀಪೋ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ front fog lamp image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ side mirror (body) image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ side view (left) image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ rear left view image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ front view image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ grille image
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ grille
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ front fog lamp
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ headlight
 • ಫಿಯಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ taillight
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ front left side image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ rear left view image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ rear view image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ headlight image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ taillight image
 • ಫಿಯಟ್ ವಿಯಾಜಿಯೋ front left side
ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ gear shifter image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ door view of driver seat image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸಿ controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ steering controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ parking camera display image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ gear shifter image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ infotainment stytem image
1/18
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ gear shifter image
 • ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ door view of driver seat image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸಿ controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ steering controls image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಆರ್ಗೋ parking camera display image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ dashboard image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ steering ವೀಲ್ image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ instrument cluster image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ gear shifter image
 • ಫಿಯಟ್ ಬ್ರಾವೋ infotainment stytem image
ಫಿಯಟ್ ಪಾಂಡ

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕರಿಗಳು

ಫಿಯಟ್ Cars ವೀಡಿಯೊಗಳು

 • We are back! Figo S vs Abarth Punto (& more )
  0:43
  We are back! Figo S vs Abarth Punto (& more )
  sep 23, 2017
 • Fiat Tipo 5Doors
  0:24
  Fiat Tipo 5Doors
  ಮಾರ್ಚ್‌ 08, 2016
 • Fiat Line Up | First Look | PowerDrift
  4:38
  Fiat Line Up | First Look | PowerDrift
  ಮಾರ್ಚ್‌ 02, 2016
 • #first2expo | Fiat at Auto Expo | Showcase Video | CarDekho@AutoExpo
  2:4
  #first2expo | Fiat at Auto Expo | Showcase Video | CarDekho@AutoExpo
  ಫೆಬ್ರವಾರಿ 04, 2016
 • Punto Young
  Punto Young
  ಜನವರಿ 21, 2016
×
We need your ನಗರ to customize your experience