• ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ taillight
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ side mirror (glass)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ side view (left)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಮುಂಭಾಗ view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ taillight
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ side mirror (glass)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 side view (left)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಹಿಂಭಾಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 side mirror (body)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 door handle
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾದರಿ ವೈ ಮುಂಭಾಗ left side image
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 2 ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ dashboard
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ infotainment system main menu
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ armrest
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗ view mirror/courtesy lamps
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ dashboard
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ boot (open)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಸೀಟುಗಳು (aerial view)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಹಿಂಭಾಗ ಸೀಟುಗಳು with ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ seat headrest
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ controls
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ configuration selector knob
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ infotainment system main menu
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ armrest
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 dashboard
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 configuration selector knob
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಹಿಂಭಾಗ view mirror/courtesy lamps
1/42
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ taillight
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ side mirror (glass)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ side view (left)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಮುಂಭಾಗ view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ taillight
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ side mirror (glass)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 side view (left)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಹಿಂಭಾಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 side mirror (body)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 door handle
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾದರಿ ವೈ ಮುಂಭಾಗ left side image
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 2 ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ dashboard
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ infotainment system main menu
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ armrest
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗ view mirror/courtesy lamps
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ dashboard
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ boot (open)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಸೀಟುಗಳು (aerial view)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಹಿಂಭಾಗ ಸೀಟುಗಳು with ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ seat headrest
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ controls
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ configuration selector knob
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ infotainment system main menu
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ armrest
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 dashboard
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 configuration selector knob
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಹಿಂಭಾಗ view mirror/courtesy lamps
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಎಸ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ taillight
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ side mirror (glass)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ side view (left)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಮುಂಭಾಗ view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ taillight
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ side mirror (glass)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 side view (left)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಹಿಂಭಾಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 side mirror (body)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 door handle
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾದರಿ ವೈ ಮುಂಭಾಗ left side image
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 2 ಮುಂಭಾಗ left side
1/22
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ taillight
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ side mirror (glass)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ side view (left)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಮುಂಭಾಗ view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ taillight
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ side mirror (glass)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 side view (left)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಹಿಂಭಾಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು top view
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 side mirror (body)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 door handle
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾದರಿ ವೈ ಮುಂಭಾಗ left side image
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 2 ಮುಂಭಾಗ left side
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಎಸ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ dashboard
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ infotainment system main menu
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ armrest
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗ view mirror/courtesy lamps
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ dashboard
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ boot (open)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಸೀಟುಗಳು (aerial view)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಹಿಂಭಾಗ ಸೀಟುಗಳು with ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ seat headrest
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ controls
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ configuration selector knob
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ infotainment system main menu
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ armrest
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 dashboard
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 configuration selector knob
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಹಿಂಭಾಗ view mirror/courtesy lamps
1/20
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ dashboard
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ infotainment system main menu
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಮುಂಭಾಗ armrest
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗ view mirror/courtesy lamps
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ dashboard
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ boot (open)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಸೀಟುಗಳು (aerial view)
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಹಿಂಭಾಗ ಸೀಟುಗಳು with ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ seat headrest
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ controls
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ configuration selector knob
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ infotainment system main menu
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ armrest
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 dashboard
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 configuration selector knob
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಹಿಂಭಾಗ view mirror/courtesy lamps
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಎಸ್

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕರಿಗಳು

ಟೆಸ್ಲಾ cars videos

Upcoming ಟೆಸ್ಲಾ cars

×
We need your ನಗರ to customize your experience