• ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ front left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ rear left view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ front view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ rear view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ grille
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo front left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo rear left view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo front view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo rear view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto front left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto front view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto rear view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto headlight
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ steering ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ configuration selector knob
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಸಿ controls
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo steering ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo gear shifter
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo engine
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto steering ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto instrument cluster
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto door view of driver seat
1/30
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ front left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ rear left view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ front view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ rear view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ grille
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo front left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo rear left view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo front view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo rear view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto front left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto front view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto rear view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto headlight
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ steering ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ configuration selector knob
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಸಿ controls
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo steering ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo gear shifter
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo engine
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto steering ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto instrument cluster
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto door view of driver seat
ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ front left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ rear left view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ front view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ rear view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ grille
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo front left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo rear left view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo front view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo rear view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto front left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto front view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto rear view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto headlight
1/15
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ front left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ rear left view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ front view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ rear view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ grille
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo front left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo rear left view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo front view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo rear view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto front left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto front view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto rear view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto headlight
ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ steering ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ configuration selector knob
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಸಿ controls
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo steering ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo gear shifter
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo engine
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto steering ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto instrument cluster
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto door view of driver seat
1/15
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ steering ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ configuration selector knob
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಸಿ controls
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo steering ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo gear shifter
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo engine
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto steering ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto instrument cluster
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ revuelto door view of driver seat
ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕರಿಗಳು

ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ Cars Videos

 • Lamborghini Aventador Ultimae In India | Walk Around The Last Pure V12 Lambo!
  Lamborghini Aventador Ultimae In India | Walk Around The Last Pure V12 Lambo!
  ಜೂನ್ 17, 2022 | 8615 Views
 • Lamborghini Aventador walk around video
  1:13
  Lamborghini Aventador walk around video
  ಜೂನ್ 17, 2022 | 11364 Views
 • Lamborghini Huracan Evo Walkaround | Launched at Rs 3.73 Crore | ZigWheels.com
  9:24
  Lamborghini Huracan Evo Walkaround | Launched at Rs 3.73 Crore | ZigWheels.com
  ಫೆಬ್ರವಾರಿ 08, 2019 | 14036 Views
 • Urus : Has Lamborghini lost their mind? : PowerDrift
  4:53
  Urus : Has Lamborghini lost their mind? : PowerDrift
  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2018 | 11929 Views
 • 2018 Lamborghini Urus Review | SensiBull? | Zigwheels.com
  10:35
  2018 Lamborghini Urus Review | SensiBull? | Zigwheels.com
  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2018 | 9833 Views

ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

 • ಇತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ
×
We need your ನಗರ to customize your experience