• ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ headlight
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಮುಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಹಿಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ headlight
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಮುಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಹಿಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ configuration selector knob
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಸಿ controls
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ instrument cluster
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಮುಂಭಾಗ air vents
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo right corner ಮುಂಭಾಗ view
1/29
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ headlight
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಮುಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಹಿಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ headlight
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಮುಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಹಿಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ configuration selector knob
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಸಿ controls
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ instrument cluster
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಮುಂಭಾಗ air vents
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo right corner ಮುಂಭಾಗ view
ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ headlight
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಮುಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಹಿಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ headlight
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಮುಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಹಿಂಭಾಗ view
1/15
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ headlight
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಮುಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಹಿಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ headlight
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo side view (left)
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಮುಂಭಾಗ view
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಹಿಂಭಾಗ view
ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ configuration selector knob
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಸಿ controls
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ instrument cluster
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಮುಂಭಾಗ air vents
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo right corner ಮುಂಭಾಗ view
1/14
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ configuration selector knob
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ ಎಸಿ controls
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್ infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ instrument cluster
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ infotainment system main menu
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವಲ್ಟೊ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo dashboard
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo ಮುಂಭಾಗ air vents
 • ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹರಾಕನ್ evo right corner ಮುಂಭಾಗ view
ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರ್ಸ್

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕರಿಗಳು

ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ cars videos

ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

 • ಇತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ
×
We need your ನಗರ to customize your experience