ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ 2005-2017 ರೂಪಾಂತರಗಳು

ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ 2005-2017 ರೂಪಾಂತರಗಳು

Rs. 6.78 - 15.98 ಲಕ್ಷ*
This car has been discontinued
*Last recorded price
Shortlist

ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ 2005-2017 ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ

  ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಇಎಕ್ಸ ಟಿಸಿಐಸಿ 4x2(Base Model)1948 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.6.78 ಲಕ್ಷ*
    
   ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಇಎಕ್ಸ ಟಿಸಿಐಸಿ 4x41948 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.6.78 ಲಕ್ಷ*
     
    ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ ಟಿಸಿಐಸಿ 4x41948 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.6.78 ಲಕ್ಷ*
      
     ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ ಟಿಸಿಐಸಿ 4x21948 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.6.78 ಲಕ್ಷ*
       
      Pay Rs.1,37,994 more forಸಫಾರಿ 2005-2017 3ಎಲ್ ಡೈಕೋರ್ ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ 4x22956 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.16 ಲಕ್ಷ*
        
       ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ಇಎಕ್ಸ 4x22179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.16 ಲಕ್ಷ*
         
        ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ಜಿಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.16 ಲಕ್ಷ*
          
         ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ವಿಎಕ್ಸ 4x22179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.16 ಲಕ್ಷ*
           
          ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ವಿಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.16 ಲಕ್ಷ*
            
           Pay Rs.75,104 more forಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ 4x22179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 11.57 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.91 ಲಕ್ಷ*
             
            Pay Rs.7,997 more forಸಫಾರಿ 2005-2017 4x2(Base Model)2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.99 ಲಕ್ಷ*
              
             ಸಫಾರಿ 2005-2017 4x4 ಇಎಕ್ಸ್ಐ ಬಿಎಸ್‌iii2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.99 ಲಕ್ಷ*
               
              ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಇಎಕ್ಸ 4x22092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.99 ಲಕ್ಷ*
                
               ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಇಎಕ್ಸ್ಐ 4x2 ಬಿಎಸ್‌iii2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.99 ಲಕ್ಷ*
                 
                ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಇಎಕ್ಸ್ಐ 4x4 ಬಿಎಸ್II2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.99 ಲಕ್ಷ*
                  
                 ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಇಎಕ್ಸ್ಐ 4x2 ಬಿಎಸ್II2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.99 ಲಕ್ಷ*
                   
                  ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಎಕ್ಸ್ಐ 4x22092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.99 ಲಕ್ಷ*
                    
                   ಸಫಾರಿ 2005-2017 ವಿಎಕ್ಸೈ 4x2 ಬಿಎಸ್II2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.99 ಲಕ್ಷ*
                     
                    ಸಫಾರಿ 2005-2017 ವಿಎಕ್ಸೈ 4x2 ಬಿಎಸ್‌iii2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.99 ಲಕ್ಷ*
                      
                     ಸಫಾರಿ 2005-2017 ವಿಎಕ್ಸೈ 4x4 ಬಿಎಸ್II2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.99 ಲಕ್ಷ*
                       
                      Pay Rs.18,793 more forಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.9.17 ಲಕ್ಷ*
                        
                       Pay Rs.67,670 more forಸಫಾರಿ 2005-2017 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಎಕ್ಸ್ಐ 4x4(Top Model)2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.9.85 ಲಕ್ಷ*
                         
                        ಸಫಾರಿ 2005-2017 ವಿಎಕ್ಸೈ 4x4 ಬಿಎಸ್‌iii2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.9.85 ಲಕ್ಷ*
                          
                         Pay Rs.33,288 more forಸಫಾರಿ 2005-2017 4x42179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.10.18 ಲಕ್ಷ*
                           
                          ಸಫಾರಿ 2005-2017 4x4 ಇಎಕ್ಸ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.10.18 ಲಕ್ಷ*
                            
                           ಸಫಾರಿ 2005-2017 4x4 ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.10.18 ಲಕ್ಷ*
                             
                            ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಇಎಕ್ಸ 4x42179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.10.18 ಲಕ್ಷ*
                              
                             ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ 4x42179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.10.18 ಲಕ್ಷ*
                               
                              Pay Rs.1,727 more forಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಇಎಕ್ಸ 4x22179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 11.57 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.10.20 ಲಕ್ಷ*
                                
                               Pay Rs.18,634 more forಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ಇಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.10.39 ಲಕ್ಷ*
                                 
                                Pay Rs.1,385 more forಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಜಿಎಕ್ಸ 4x22179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.10.40 ಲಕ್ಷ*
                                  
                                 Pay Rs.49,329 more forಡೈಕೋರ್ 2.2 ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.10.90 ಲಕ್ಷ*
                                   
                                  Pay Rs.43,483 more forಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಜಿಎಕ್ಸ 4x42179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.11.33 ಲಕ್ಷ*
                                    
                                   Pay Rs.8,103 more forಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ವಿಎಕ್ಸ 4x22179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.11.41 ಲಕ್ಷ*
                                     
                                    Pay Rs.4,398 more forಡೈಕೋರ್ 2.2 ಜಿಎಕ್ಸ 4x4 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.11.45 ಲಕ್ಷ*
                                      
                                     Pay Rs.323 more forಡೈಕೋರ್ 2.2 ಜಿಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.11.46 ಲಕ್ಷ*
                                       
                                      Pay Rs.1,43,339 more forಡೈಕೋರ್ 2.2 ಇಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.12.89 ಲಕ್ಷ*
                                        
                                       ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಇಎಕ್ಸ 4x4 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.12.89 ಲಕ್ಷ*
                                         
                                        Pay Rs.1,44,416 more forಡೈಕೋರ್ 2.2 ವಿಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.14.34 ಲಕ್ಷ*
                                          
                                         Pay Rs.1,64,255 more forಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ವಿಎಕ್ಸ 4x4(Top Model)2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.15.98 ಲಕ್ಷ*
                                           
                                          Ask Question

                                          Are you confused?

                                          Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

                                          Did ನೀವು find this information helpful?

                                          ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು

                                          • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
                                          • ಉಪಕಮಿಂಗ್
                                          view ಮೇ offer
                                          ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
                                          ×
                                          We need your ನಗರ to customize your experience