ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು

 • ಉಪಕಮಿಂಗ್
 • ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಹಾಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
 • ಎಂಜಿ marvel ಎಕ್ಸ್
  ಎಂಜಿ marvel ಎಕ್ಸ್
  Rs30.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Dec 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಮಾರುತಿ ಎಸ್.ಕ್ರಾಸ್ 2020
  ಮಾರುತಿ ಎಸ್.ಕ್ರಾಸ್ 2020
  Rs9.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Mar 25, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಬಲ ಗೂರ್ಖಾ 2020
  ಬಲ ಗೂರ್ಖಾ 2020
  Rs10.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Mar 20, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್
  ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್
  Rs5.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Oct 15, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ
  ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ
  Rs14.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Jan 10, 2022
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಮಾರುತಿ ವಿಟರಾ ಬ್ರೆಜ್ಜಾ 2020
  ಮಾರುತಿ ವಿಟರಾ ಬ್ರೆಜ್ಜಾ 2020
  Rs7.2 - 10.5 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Feb 25, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ 2020
  ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ 2020
  Rs10.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Mar 17, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಮಾರುತಿ ಜಿಮ್ನಿ
  ಮಾರುತಿ ಜಿಮ್ನಿ
  Rs10.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Sep 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಎಂಜಿ G10
  ಎಂಜಿ G10
  Rs20.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Oct 10, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • Haima 8S
  Haima 8 ಸೆ
  Rs12.5 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Jun 10, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಟಾಟಾ Gravitas
  ಟಾಟಾ Gravitas
  Rs15.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Aug 10, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಹವಾಲ್ ಹೆಚ್9
  ಹವಾಲ್ ಹೆಚ್9
  Rs25.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Mar 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಹವಾಲ್ F5
  ಹವಾಲ್ F5
  Rs13.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Dec 05, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಹವಾಲ್ concept h
  ಹವಾಲ್ concept h
  Rs15.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Jan 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಹವಾಲ್ vision 2025
  ಹವಾಲ್ vision 2025
  Rs20.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Dec 12, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗುನ್
  ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗುನ್
  Rs10.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Apr 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟಿ-ರೋಕ್
  ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟಿ-ರೋಕ್
  Rs18.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Apr 15, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಸ್ಕೋಡಾ vision in
  ಸ್ಕೋಡಾ vision in
  Rs10.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Apr 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಸ್ಕೋಡಾ ರಾಪೈಡ್ 2021
  ಸ್ಕೋಡಾ ರಾಪೈಡ್ 2021
  Rs10.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Oct 10, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಟರ್ಬೊ
  ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಟರ್ಬೊ
  Rs13.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Aug 15, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಎಂಜಿ Gloster
  ಎಂಜಿ Gloster
  Rs27.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Oct 20, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಮಾರುತಿ ಇಗ್‌ನಿಸ್‌ 2020
  ಮಾರುತಿ ಇಗ್‌ನಿಸ್‌ 2020
  Rs5.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Nov 20, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಎಂಜಿ RC-6
  ಎಂಜಿ RC-6
  Rs18.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Oct 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಕಿಯಾ Xceed
  ಕಿಯಾ Xceed
  Rs20.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Jun 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಎಂಜಿ ZS
  ಎಂಜಿ ZS
  Rs12.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Feb 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್
  ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್
  Rs14.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Aug 15, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್
  ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್
  Rs10.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Dec 15, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್
  ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್
  Rs7.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Aug 15, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಹುಂಡೈ ಟಕ್ಸನ್
  ಹುಂಡೈ ಟಕ್ಸನ್
  Rs18.76 - 26.97 ಲಕ್ಷ*
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳು
 • ಹುಂಡೈ ಟಕ್ಸನ್ 2020
  ಹುಂಡೈ ಟಕ್ಸನ್ 2020
  Rs20.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Mar 10, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಸ್ಕೋಡಾ ಆಕ್ಟೇವಿಯಾ 2020
  ಸ್ಕೋಡಾ ಆಕ್ಟೇವಿಯಾ 2020
  Rs20.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Sep 22, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಕಿಯಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್
  ಕಿಯಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್
  Rs24.95 - 33.95 ಲಕ್ಷ*
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳು
 • ಹವಾಲ್ ಹೆಚ್6
  ಹವಾಲ್ ಹೆಚ್6
  Rs15.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Sep 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ 2020
  ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ 2020
  Rs15.0 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ Mar 10, 2020
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ 2020 ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯೇ

  1ನಾವು ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2020 ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

  15ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಪಟ್ಟಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕರು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ: 1. ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 2. ಹುಂಡೈ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 3. ಕಿಯಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 4. ಮಹಿಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಂದ್ರಾ 5. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ 6. ಮೆರ್ಸೆಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಇಂಡಿಯಾ 7. MG ಮೋಟಾರ್ 8. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 9. ಸ್ಕೊಡಾ ಆಟೋ 10. ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಭಾರತ 11. ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ

  2ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು?

  ನಮಗೆ ನಿಗಧಿತ ದಿನಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ದಿದ್ದರೂ , ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾವರಣಗಳು 2020 ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಟಾಟಾ ಗ್ರಾವಿಟಾಸ್ , 6- ಸೆಟರ್ MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು 2020 ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

  3ನಾವು ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2020 ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

  ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2020 ಮೋಟಾರ್ ಶೋ ನಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ, ಅಳತೆಯ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ನ SUV ಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗು ಬಹಳಷ್ಟು EV ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮುಂಚೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಹೊಂದಲಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೀನಾ ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹವುಗಳು.

  4ಕಾರ್ ದೇಖೊ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?

  ಹೌದು, ಕಾರ್ ದೇಖೊ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2020 ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ನಾವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೀಡಿಯಾ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರತೀ ನಿಮಿಷಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು. ನೀವು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ , ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರಿ ಕಾರ್ ದೇಖೊ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ , ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ, ಅದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಾಗು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು.
  ×
  ನಿಮ್ಮ ನಗರವು ಯಾವುದು?